فلكسبل معدن 1.5 بوصة امريكى
2,000.00 E£ 2,000.00 E£ 2000.0 EGP
فلكسبل معدن 1 بوصة امريكى
1,050.00 E£ 1,050.00 E£ 1050.0 EGP
فلكسبل معدن 3/4 بوصة امريكى
1,200.00 E£ 1,200.00 E£ 1200.0 EGP
ماسورة 4/3 بوصة ويتلاند
112.00 E£ 112.00 E£ 112.0 EGP
ماسورة 2/1 بوصة ويتلاند
108.00 E£ 108.00 E£ 108.0 EGP
ماسورة 1 بوصة ويتلاند
188.00 E£ 188.00 E£ 188.0 EGP
ماسورة 1.5 بوصة ويتلاند
560.00 E£ 560.00 E£ 560.0 EGP